[VIDEO] Sống trong xã hội dị tính

Sau đây là một video giáo dục về việc tôn trọng sự khác biệt, giá trị riêng của mỗi cá nhân. Nó liên quan một chút đến tư tưởng định chuẩn hóa, dị tính, xem dị tính là tiêu chuẩn duy nhất của cuộc sống và mọi thứ khác ngoài dị tính đều là thấp kém hơn. Xã hội cần phải tôn vinh sự đa dạng và phẩm giá của mọi, chứ không phải gò bó con người trong những định khuôn.


*Xem thêm: Đồng tính vs. Dị tính

Comments