Bàn về "Kì thị"

Kì thị là gì?

(Sẽ cập nhật)

Comments

Popular posts from this blog

Xu hướng tính dục và Xu hướng cảm xúc

Top, bot và "vai vế"

Ngày nhận thức về người Liên giới tính (Intersex Awareness Day)